Laos, thai songs | ໄທລາວ ເພງ

  1. ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ 4:40
  2. ສູ້ຄົນເກົ່າບໍ່ໄດ້ ວຽງອານຸໄຊ ຄິດອ່ອນ ເມ ຢູ່ນາ 4:54
  3. ນ້ອງເມ ຢູ່ນາ 4:26
  4. ເພງການແຕ່ງງານ 4:40
  5. ຄວາມຊົງຈໍາ 3:22
  6. ມ້າມ້າ 5:06
  7. ຫອມກຸລາບປາກເຊ ຕິ່ງນອ້ຍ ພອຍໃພລີນ 4:13